ALGEMENE VOORWAARDEN NAAIMACHINEWINKEL.NL

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van NaaimachineWinkel.nl, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.
Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en NaaimachineWinkel.nl. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen hier gedownload en geprint worden.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de volgende betekenis:

Account: de persoonlijke sectie die door de Klant wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van NaaimachineWinkel.nl;
Dienst: de dienst van NaaimachineWinkel.nl, bestaande uit het via de Website aanbieden van een webshop voor Producten en aanverwante diensten, zoals advies en onderhoud;
Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de Klant om toegang te krijgen tot zijn of haar Account;
Klant: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst, al dan niet door middel van een Account;
NaaimachineWinkel.nl: onderdeel van REPAR Lichtenvoorde, gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Heijdenstraat 16, 7131CB Lichtenvoorde, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09178796;
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Partijen die tot stand komt via de Website voor het afnemen van de Dienst van NaaimachineWinkel.nl;
Partijen: Klant en NaaimachineWinkel.nl samen;
Product: een product van NaaimachineWinkel.nl dat wordt aangeboden via de Dienst, waaronder naaimachines, borduurmachines, lockmachines en aanverwante producten;
Website: de website www.naaimachinewinkel.nl en alle onderliggende webpagina’s.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van NaaimachineWinkel.nl, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen en al het gebruik van de Dienst en/of de Website.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. NaaimachineWinkel.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

3. De Dienst

3.1 De Dienst van NaaimachineWinkel.nl bestaat uit het aanbieden van een webshop waarop de Klant Producten kan bestellen en aanverwante producten en diensten kan afnemen, waaronder advies kan krijgen of contact kan opnemen voor onderhoud van Producten of eigen producten.
3.2 Door middel van het doorlopen van het bestelproces op de Website kan de Klant een Product bestellen. Hierbij kan de Klant ervoor kiezen een Account aan te maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. Gedurende het bestelproces dient de Klant tevens een keuze te maken ten aanzien van de betaalmethode en bezorgwijze.
3.3 NaaimachineWinkel.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten. NaaimachineWinkel.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan NaaimachineWinkel.nl kenbaar heeft gemaakt.
3.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal NaaimachineWinkel.nl het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetalen.
3.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij NaaimachineWinkel.nl tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf door Klant aangewezen en bekendgemaakte derde.

4. Account

4.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft NaaimachineWinkel.nl de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website en de Dienst voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
4.2 De Klant kan een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Klant staat er jegens NaaimachineWinkel.nl voor in en is er verantwoordelijk voor dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van het Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken.
4.3 Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen dat deze weer actueel volledig en/of correct zijn.
4.4 Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. De Klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het Account. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. NaaimachineWinkel.nl mag ervan uitgaan dat de Klant daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens.
4.5 Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant NaaimachineWinkel.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
4.6 De Klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar Account te verwijderen.

5. Prijs en betaling

5.1 Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in euro’s te voldoen. NaaimachineWinkel.nl is gerechtigd de prijs te wijzigen indien de wijziging het gevolg is van veranderingen in BTW-tarieven.
5.2 Afhankelijk van het totale verschuldigde bedrag van de bestelling kan NaaimachineWinkel.nl verzendkosten bij de Klant in rekening brengen.
5.3 De Klant dient het verschuldigde bedrag te voldoen door middel van een van de betalingsmogelijkheden die wordt aangegeven op de Website of op de factuur. Indien Klant kiest voor vooruitbetaling dan kan Klant geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.4 Het door de Klant verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien Klant niet binnen deze termijn betaalt, zal NaaimachineWinkel.nl een herinnering aan Klant sturen waarin een laatste termijn van 14 dagen wordt geboden om betaling te voldoen.
5.5 Indien Klant niet betaalt binnen de 14 dagen na herinnering zoals bedoeld in het voorgaande artikel 5.4, dan is de Klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NaaimachineWinkel.nl gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, overeenkomstig de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40.
5.6 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens onverwijld bij NaaimachineWinkel.nl te melden.

6. Klachten

6.1 De Klant dient bij ontvangst van het Product het Product te controleren. Wanneer de Klant gebreken in het Product constateert dienen deze binnen 14 dagen te worden gemeld aan NaaimachineWinkel.nl. Wanneer er binnen die termijn geen melding wordt gedaan, wordt verondersteld dat het Product in goede staat is ontvangen.
6.2 Klacht dient, in geval van verborgen gebreken, binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijs had kunnen gebeuren, te melden aan NaaimachineWinkel.nl.

7. Herroeping

7.1 De Klant kan de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product heeft ontvangen, of – als de bestelling bestaat uit meerdere Producten of het Product in verschillende zendingen wordt bezorgd – de dag nadat de Klant het laatste Product of zending heeft ontvangen.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij/zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, zoals hij/zij dat bij het hanteren en inspecteren in een winkel zou mogen doen.
7.3 De Klant kan gebruik maken van het herroepingsrecht door het modelformulier voor herroeping (opgenomen als Bijlage I bij deze Algemene Voorwaarden) ingevuld aan NaaimachineWinkel.nl toe te sturen, of door een andere ondubbelzinnige communicatie aan NaaimachineWinkel.nl. NaaimachineWinkel.nl zal de ontvangst van het beroep op het herroepingsrecht door de Klant onverwijld bevestigen.
7.4 Indien de Klant het herroepingsrecht inroept zendt hij/zij het Product, inclusief alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, zo snel mogelijk terug. De retourzending moet plaatsvinden binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat het herroepingsrecht is ingeroepen. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
7.5 NaaimachineWinkel.nl vergoedt de door Klant reeds verrichte betalingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij het beroep op het herroepingsrecht heeft ontvangen, op dezelfde wijze als dat zij de betaling heeft ontvangen. NaaimachineWinkel.nl is gerechtigd voornoemde periode op te schorten totdat zij het teruggezonden Product heeft ontvangen, of totdat Klant aantoont dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Eventuele aanvullende kosten voor een duurdere verzendmethode worden niet vergoed.
7.6 Van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 7 zijn Diensten, niet zijnde Producten, alsmede softwarepakketten (Brother Scan and Cut) en verbruiksartikelen (zoals matten, folies en vloeistoffen) waarvan de verzegeling na levering is verbroken, uitgesloten.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede de daarop toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij NaaimachineWinkel.nl en/of haar licentiegevers.
8.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij NaaimachineWinkel.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
8.3 Het is de Klant niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
8.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Klant over te dragen. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van NaaimachineWinkel.nl zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop NaaimachineWinkel.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

9. Persoonsgegevens

9.1 Bij het aanmaken van het Account en gedurende het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens van de Klant aan NaaimachineWinkel.nl verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van NaaimachineWinkel.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. De Privacy Statement is hier te raadplegen.

10. Garanties en vrijwaringen

10.1 NaaimachineWinkel.nl garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is of dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is.
10.2 De Klant garandeert dat hij/zij bij gebruikmaking van de Website en/of Account geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren en geen applicaties zal gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren.
10.3 De Klant vrijwaart NaaimachineWinkel.nl voor alle schade en kosten die NaaimachineWinkel.nl lijdt of maakt ten gevolge van aanspraken van derden die het gevolg zijn van enig handelen van de Klant bij het gebruik van de Website, de Dienst en/of Account en een onrechtmatige daad van de Klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1 NaaimachineWinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Indien NaaimachineWinkel.nl aansprakelijk is jegens de Klant voor schade uit welke hoofde dan ook, is NaaimachineWinkel.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een aan NaaimachineWinkel.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- bedragen.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van NaaimachineWinkel.nl voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant is uitgesloten.
11.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van NaaimachineWinkel.nl zelf en/of haar leidinggevenden.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NaaimachineWinkel.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NaaimachineWinkel.nl vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12. Varia

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die tussen de Klant en NaaimachineWinkel.nl ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Zutphen tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.